การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

หลังจากท่านกดปุ่มดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ระบบจะนำท่านเข้าสู่ ขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ การชำระเงินของท่านในแบบฟอร์ม และขอความกรุณาอย่าเพิ่งปิดหน้าจอ จนกว่าท่านจะเข้าสู่หน้าผลการชำระเงิน และกดปุ่ม ต่อไป เพื่อเข้าสู่หน้า ยืนยันคำสั่งซื้อจากเดอะ บาราย และจบขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
*ผลิตภัณฑ์เดอะ บารายออนไลน์ ให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
หมายเหตุ : การชำระด้วยบัตรเครดิตทุกคำสั่งซื้อ จะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินจากธนาคารก่อน จึงจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และเฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น จึงจะเข้าสู่กระบวนการการจัดส่ง

หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเดอะ บาราย โทร +66 (0)32 511 234 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 10.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตตฤกษ์ หรือ หากท่านต้องการติดต่อนอกเวลาทำการ สามารถติดต่อได้ทางอีเมล TheBarai.hrhuahin@hyatt.com 

 

การจัดส่งผลิตภัณฑ์

การจัดส่งแบบมาตรฐานจะทำการดำเนินการและจัดส่งภายใน 3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5-7 วันทำการ สำหรับพื้นที่อื่น ๆ นอกกรุงเทพมหานคร และขึ้นอยู่กับการยืนยันการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้น ๆ โดยจะตัดยอดคำสั่งซื้อทุก ๆ  เที่ยงคืนของทุกวัน หากเกินกว่านั้นจะถูกตัดเป็นยอดสั่งซื้อในวันถัดไป โดยผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่ง ในระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ 

*งดเว้นการจัดส่งในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
*กรณีสั่งซื้อในวันหยุด การจัดส่งจะเริ่มต้นในวันทำการปกติ
*ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่ง สำหรับคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

เมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ เพื่อป้องกันคำสั่งซื้อที่ไม่พึงประสงค์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และยอดชำระก่อนการชำระเงินทุกครั้ง  หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับความบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือการนำส่ง โปรดตรวจสอบในหัวข้อ การคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
*กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิก อาจเกิดจากสาเหตุการชำระเงินไม่สมบูรณ์

 

การเปลี่ยน/คืนสินผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อในใบเสร็จรับเงิน หรือใบนำส่งผลิตภัณฑ์ของท่านที่แนบไปพร้อมกับกล่องพัสดุ หากพบว่ารายการที่แสดงในใบเสร็จรับเงินหรือใบนำส่งผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในกล่องพัสดุ โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าเดอะ บารายทราบโดยเร็วที่สุด3
*โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินหรือใบนำส่งผลิตภัณฑ์จากการสั่งซื้อทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ 

 

เดอะ บารายหวังว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์เดอะ บารายที่ท่านได้สั่งซื้อ หากท่านพบปัญหาหรือมีเหตุผลในการขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามตารางด้านบน ท่านสามารถส่งคืน ผลิตภัณฑ์โดยแจ้งความจำนงค์การขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทางฝ่ายบริการลูกค้าเดอะ บารายทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์และส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนมาให้ทางปัญญ์ปุริภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์เอง การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนผลิตภัณฑ์ ทางเดอะ บารายแนะนำให้ท่านทำการส่งคืนโดยใช้บริการขนส่งแบบลงทะเบียน เพื่อให้ทางเดอะ บารายสามารถดำเนินการติดตามเรื่องให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว เดอะ บารายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งในกรณีการขอคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ในกรณีขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ เดอะ บารายจะทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมจัดส่งให้ท่านภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ทางเดอะ บารายได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่าน

เดอะ บารายจะไม่ขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีไม่เข้าเงื่อนไขตามตารางการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้เดอะ บารายจะแจ้งให้ท่านทราบภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด)วันทำการ หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืน และจะขอระงับการขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และจัดส่งผลิตภัณฑ์คืนให้ท่าน ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)วัน นับจากวันที่เดอะ บารายแจ้งเตือนท่าน โดยที่ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งครั้งนี้ด้วยตัวท่านเอง

นโยบายการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้ ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง thebarai.com เท่านั้น ทางเดอะ บารายจะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ สำหรับการซื้อที่เกิดขึ้นจากช่องทางการขายอื่นๆ

ทางเดอะ บารายขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นสมควร โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพตามเงื่อนไขการข้อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

2 วันที่ได้ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ในใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

3 หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเดอะ บาราย โทร +66 (0)32 511 234 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 10.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตตฤกษ์ หรือ หากท่านต้องการติดต่อนอกเวลาทำการ สามารถติดต่อได้ทางอีเมล TheBarai.hrhuahin@hyatt.com 

 

การยกเลิกการรับจดหมายข่าวทางอีเมล

หากท่านมีความประสงค์จะขอยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมลจากเดอะ บาราย สามารถยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมล จากอีเมลที่คุณได้รับ หรือ แจ้งทางอีเมล หรือ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ +66 (0)32 511 234 (ในวันและเวลาทำการวันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.)

ทางเดอะ บารายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่พึงพอใจจากเรา และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเดอะ บาราย